Ý Nghĩa và Nghi Thức Trì Chú Đại Bi

Ý Nghĩa Thần Chú Đại Bi

Thời Phật còn tại thế, ở núi Bồ đà lặc ca, tại đạo tràng Bảo trang ghiêm cùng hàng tam thừa bát bộ và chư thần vân tập đông đủ, ngài Quán thế âm bí mật phóng hào quang soi khắp mười phương quốc độ, Ngài chấp tay bạch rằng:

” Bạch Đức Thế Tôn, con có thần chú bí mật muốn nói cho mọi người biết để trì tụng cho thân tâm được an lạc, không tật bệnh, sống lâu nhiều phước lộc. Thần chú này có công năng dứt trừ các tội ác và cầu mong gì thì như ý muốn.”

Đức Phật chấp nhận cho ngài Quán thế âm được trình bày thần chú của mình. Ngài bạch Phật rằng:

“Thời quá khứ trải qua vô lượng ức kiếp có đức Phật xuất thế, hiệu Thiện Quang vương Tịnh trú Như lai, vì con mà nói thần chú Đại bi. Thuở ấy, con đang ở quả vị sơ địa mà một lần nghe thần chú Đại bi, con liền đạt đến quả vị thứ tám. Con phát đại nguyện: “Nếu thần chú này làm cho chúng sanh đời sau có sự ích lợi to lớn thì phải khiến thân con có ngàn cánh tay và ngàn con mắt”.

Nguyện như vậy rồi, quả thật thân con có ngàn cánh tay và ngàn con mắt, tha thứ vang động. Các đức Phật phóng hào quang chiếu nơi thân con. Hào quang cùng chiếu vô biên thế giới.

Con lại nguyện: “Nếu có người nào tụng thần chú này năm lần thì trừ được các tội nặng của nhiều đời kiếp trong vòng luân hồi sanh tử. Và người ấy khi thân mạng sắp mất được mười phương chư Phật đưa tay thọ ký cho họ sanh về cõi nước Tịnh độ”.

Con thề rằng: “Nếu người tụng thần chú Đại bi mà bị đọa lạc vào ba đường dữ, không sanh về cõi nước của đức Phật, không được vô lượng tam muội biện tài và những sự cầu nguyện không như ý muốn thì không xứng đáng để gọi thần chú Đại bi”.

Ngoại trừ những hạng người trì tụng thần chú này mà tâm không có thiện hảo, cứ độc ác, không tha thiết chí thành, chỉ có một chút nghi ngờ là không hiệu nghiệm.

Nếu có những người đã từng phạm mười trọng tội và gây ra năm thứ nghịch chướng to lớn, hủy báng Phật pháp, phá giới cấm, làm các điều dơ bẩn trải qua nhiều đời nhiều kiếp, dầu có gặp Phật xuất thế mà không chịu sám hối chừa bỏ các tội ác, một lần chí thành không mảy may nghi ngờ mà tụng thần chú Đại bi này là bao nhiêu tội lỗi đã tạo ra trong quá khứ đều được dứt trừ hết.

Nếu có ai gặp các sự rủi ro tai nạn khốn khổ mà tụng Đại bi thần chú đều được thoát khỏi một cách dễ dàng.

Nếu người tụng Đại bi thần chú để cầu nguyện, kết luận cầu nguyện gì đều được như ý.

Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng: Thần chú bí mật của chư Phật, chỉ có Phật với Phật mới biết mà thôi, còn ngoài ra không ai có thể hiểu được dù cho có đạt đến địa vị thánh hiền đi nữa. Nhưng rất hiệu nghiệm, có công năng làm tiêu mất tội nghiệp và chóng đạt đến quả vị giải thoát, cho những ai thành tâm trì tụng.

Thần chú là một ấn chư Phật tương truyền không thể diễn giải, chỉ có tín tâm đọc tụng hoặc thầm niệm là có sự linh cảm hiệu nghiệm tột bực.

Bát nhã kinh dạy rằng: Thần chú là liều thuốc hay, là nước cam lồ vi diệu trị lành các thứ bệnh của mọi người. Nếu ai chuyên trì tụng sẽ thường được an lạc.

Trong Ký thủ kinh, đức Như Lai dạy có năm tạng: Kinh tạng, Luật tạng, Luận tạng, Bát nhã tạng, và Thần chú tạng. Mà hiệu quả nhất, chóng an lạc giải thoát nhất là tụng Thần chú.

Qua những lời Bồ tát Quán thế âm bạch Phật và các kinh dạy trên thì rõ ràng thần chú này quá diệu dụng, rất đáng được cho mọi người hành trì.

Kinh chú của Phật, tất cả mọi người đều có thể trì tụng, nhưng muốn được lợi lạc trong khi tụng kinh trì chú, người Phật tử hãy cố gắng giữ gìn thân, miệng và ý của mình được trong sạch, siêng năng ăn chay, giữ giới. Phật dạy: làm các việc bố thí, phóng sanh, dứt điều ác, làm việc thiện, thì mới được kết quả tốt đẹp.

 

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

Tịnh pháp giới chơn ngôn:

An lam tóa ha (7 lần)

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn:

An ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ đạt

ma ta phạ bà phạ thuật độ hám (3 lần)

 

Kính lạy đức Thế tôn,

Quy y các Phật đà,

Nay con phát đại nguyện

Trì tụng chú Đại bi,

Trên trả bốn ơn nặng,

Dưới giúp ba đường khổ.

Những người thấy, nghe được

Đều phát tâm bồ-đề,

Thực hành hạnh trí huệ,

Tập hợp mọi phước đức

Báo thân này kết thúc,

Đồng sanh cõi cực lạc.

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

Phật pháp tuyệt diệu,

Cực kỳ cao xa,

Trăm ngàn vạn kiếp

Khó mà gặp được.

Nay con thấy nghe,

Lại được thọ trì

Nguyện cầu thấu hiểu

Ý thật của Phật.

Kính nghe

Đấng viên thông giáo chủ,

Vẻ từ ái trăng tròn.

Hầu Di Đà nơi Cực lạc phương Tây,

Giúp Thích Ca cõi Ta bà uế trược.

Ở trên núi báu lưu ly

Ngự giữa sen hồng nghìn cánh,

Quá khứ là Chánh pháp minh vương,

Hiện nay là Quán âm tự tại,

Ba mươi hai ứng rộng độ quần sinh,

Bảy nạn, đa cầu, nhiều phương ứng vật.

Sức mầu thù thắng

Tán thán khôn cùng.

Ngưỡng trông đức cả từ bi

Rũ lòng thương tưởng.

Hôm nay ngày … tháng … năm … Đệ tử … quy đầu Tam bảo, trì tụng chú Đại bi, hồi hướng công đức cầu nguyện (nguyện cầu … ) Cúi mong Phật đức từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ.

Nam mô Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán-thế-âm Bồ-tát.

Cúi lạy Quán âm đại bi chủ,

Nguyện lực sâu dày tướng hảo thân.

Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì.

Nghìn mắt sáng ngời soi muôn nẻo.

Mật ngữ phô bày trong thật ngữ,

Bi tâm khơi dậy giữa vô tâm.

Khiến con sớm trọn các mong cầu,

Vĩnh viễn diệt trừ bao tội chướng.

Long thiên thánh chúng thường gia hộ.

Trăm nghìn tam muội trọn huân tu.

Thọ trì, thân con quang minh tràng.

Thọ trì, tâm con thần thông tạng.

Rửa sạch trần lao nương biển nguyện,

Siêu chứng bồ đề phương tiện môn.

Con nay xưng tụng, thề quy y

Sở nguyện như lòng thảy trọn đủ.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con chóng thông hết thảy pháp.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm chứng mắt trí huệ.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con chóng độ hết muôn loài.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm trọn phương tiện khéo.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con chóng lên thuyền bát-nhã.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm vượt qua bể khổ.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con chóng tròn giới định đạo.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm lên đỉnh niết bàn.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con chóng đến nhà vô vi.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nguyện con nhìn núi đao,

Núi đao tự gãy đổ.

Nguyện con nhìn vạc dầu,

Vạc dầu tự khô cạn.

Nguyện con nhìn địa ngục,

Địa ngục tự tiêu diệt.

Nguyện con nhìn ngạ quỷ,

Ngạ quỷ tự no đủ.

Nguyện con nhìn tu la,

Ac tâm tự dập tắt.

Nguyện con nhìn súc sanh,

Tự chứng thành đại trí.

Nam mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. An tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.

(Trì tụng bao nhiêu lần tùy ý).

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời thường an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Nguyện đức Từ bi thường gia hộ.

 

Nguyện tiêu ba chướng, trừ phiền não,

Nguyện chơn trí huệ thường sáng tỏ,

Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,

Kiếp kiếp thường tu bồ tát đạo.

Nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây,

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,

Hoa nở thấy Phật, chứng vô sanh,

Bất thối bồ tát là bạn hữu.

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

Thủ Ấn Liên Hoa (Lotus-mudra) khi trì chú Đại Bi

Photobucket

Giới thiệu Website

Website chuyên về Chú Đại Bi

Chú Đại Bi được nhạc sĩ Võ Tá Hân Phổ Nhạc

http://www.chudaibi.com/phapam/chudaibi/Chu%20Dai%20Bi%20Tam%20Dalani.mp3

Youtube:

Tiếng Phạn

http://www.youtube.com/v/ZZ1ijNTYfOA&hl=en_US&fs=1&

Tiếng Hoa

http://www.youtube.com/v/Qd-gXZkAQ9o&hl=en_US&fs=1&

Tiếng Việt

http://www.youtube.com/v/TXdIuAbhhw8&hl=en_US&fs=1&

 

Nguồn: Phật Việt.Com và từ nhiều nguồn khác qua google search

"nghĩa của chú đại bi""phát đại nguyện"42 an phap trong dai bi tam42 an thu trong dai bi tam42 an thu trong dai bi tam kinh42 thu an chu dai bi42 thu an dai bi nhu the nao42 thu nhan an phapac tâm tự dập tắt.nguyện con nhìn súc sanh,tự chứng thành đại trí.nam mô Đại bi hội thượng phật, bồ tát (3 lần)thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. nam môÂlăn chayấn chú Đại biấn chứngấn đại biấn kiết tường khi tri chú dai biấn liên hoaÂn liên hoa bộấn mudra trong chú đại biấn phậtấn tay khi tụng chú đại biấn thủ chú đại biẤn trí huệ vô thượnganh phậtanh quan am bo tacanh quan the am bo tatáobach y quan the am dai sibach y than chubach y than chu va cach tri niembài 54 thủ ấn phápbai chu dai bibai chu dai bi co tat ca bao nhieu caubài chú đại bi tiếng việtbai nhac tung tri chu dai bi tieng vietbai tung chu dai bibát ấn chú đại bibat an dai bibát bộ hộ trì chánh phápBát Nhãbí thất bộ thần kỹBồ tátbo tat quan ambo tat quan the amBố Thícac than thong dat duoc khi tri chu mat tongcác thủ ấn của chư vị và ý nghĩacac vi phat trong chu dai bicÁch bẮt Ấn chÚcách bắt ấn khi trì chí lục tự đại minhcach bắt ấn khi tri chucach bat cac loai an khi tri chucach hanh tri kiet an chu dai bicach hoc 42 phap nhan cua chu dai bicach nghi thuc tung niemcach thuc tri chu duoc sucách thức trì tụng chú đại bicach thuc tung chu dai bicach tri chu dai bicách trì niêm 42 ấn pháp chú đại bicach tri tung chu dai bi cho co cong hieucach ty chu chu dai bicache:1cnrluyruooj:gdptductam.com/wap/index-wap2.php?tag=tri-tung-chu-dai-bi-se-duoc-nhung-gi chu dai biCảm NhậnCảm nhận Phật Phápcan tri tung tru dai bicÁnhcánh taycau chuyen chu dai bicha mẹchấp tay niệm phâtchochơn ngôn tâm chú chú là gì"chú ấnchu dai bi 42 thu anchu dai bi 42 thu nhanchu dai bi bang hinhchu dai bi cau nguyenchu dai bi chu phanchu dai bi co anh minh hoachu dai bi co bao nhieu chuchu dai bi co y nghia gichu dai bi cua gdptchu dai bi de lam gi?chu dai bi duc tamchu dai bi giai nghiachu dai bi giang nghiachu dai bi het khochu dai bi kiet anchu dai bi nam mo dai bi ,hoi thuong phat b o tat , giai ngiachu dai bi nghiachu dai bi phan kinhchu dai bi phan nguchu dai bi quan amchu dai bi tri chuchu dai bi va cach kiet an khi tri tungchu dai bi va sam hoichu dai bi vo ta huanchu dai bi y nghiachu dai bi-thich tri huechu dai bi#i=24chu dai bithich tri thoatChú Đại Bichú đại bi có tất cả bao nhiêu câu?chú đại bi đầy đủchú Đại bi hồi hướngchú đại bi tâm đà ra nichu đại bi thái lanchú đại bi tiếng phạnchú đại bi tiếng trungchú đại bi tiếng việtchu man nguyen dai bi tam da ra niChùachudaibichudaibi nghi thuc tri tungchương trình khai mạc Đạo tràng trì chú Đại biclip phat day tri chu dai bicó ai trì chú đại bi đựoc linh nghiệmcó kiết ấn khi trì chú đại bi ?Có nhữngcổ phậtcoi cuc laccõi ta bàcongcong duc chu dai bicong duc cua tri tung chu dai bicong duc cua viec tri chu dai bicong duc tri chu dai bicong duc tri mat chu thay thich tri huecong duc tri tung chu dai bicông đức chú đaị bicong luc chu dai bicong nang cua chu dai bicong nang cua than chu dai bicong phu tri tung chu dai bicửa phậtcực lạcdai bidai bi thu nhandai chu bidai duc si va lidai tu dai bi quan the am bo tatdai y chu dai bdien gia chu dai bidien giai y nghia chu dai bidiệu trídoan van ta ve canh lu lutđại bi âmđại bi sám phápđại bi tiếng việtđại thủ ấnĐức PhậtĐức thế tôngdptgdptductamgdptductam.comgia dinh phat tu bat nha chu dai bi sam hoigiai nghia chu dai bi bang hinhgiải nghĩa chú đại bigiải nghĩa chú đại bigiai nhia bo than chu ngu dai bigiai thich than chu dai bi tamgiang nghia than chu dai bigiu gioi tri chu dai bigoogooglehac tri chu phat giaohành trì 42 thủ nhãn ấn pháphành trì 42 thủ nhãn ấn pháp của chú Đại bihathình ảnh 42 thủ ấn quán thế âmhinh anh chÚ ĐẠi bihinh anh kinh phat chu dai bihinh anh minh hoa chu dai bihinh cac loai an trong chu dai bihinh chu dai bihinh dong quan the amhinh phật quan âmhoaHoa Senhoat dong trai he 2009hồi hướng sau đọc chú đại bihồng tài thần thủ ẤnHọphttp://chudaibi.comhttp://gdptductam.com/phat-phap-tu-hoc-gdpt/y-nghia-va-nghi-thuc-tri-chu-dai-bi.htmlhttp://gdptductam.com/tu/y-nghia-va-nghi-thuc-tri-chu-dai-bi.htmlhuong dan cach tri chu dai bihuong dan nghi thuc tri chu dai bihuong dan niem chu dai bihuong dan tu phap chu dai bikết thủ ấn bảo bìnhkhao nghi hanh tri tru dai bikhi có kinh nguyệt có tụng chú đại bi được không?khoa nghi hanh tri chu dai bikiết ấn chú đại bikiet an khi tung tri chu di bikiết ấn tam muộikinh bach y than chukinh chu dai bi co bao nhieu chukinh chu dai bi vo ta han pho nhackinh chú đại bi tiếng việtkinh day du cua bai chu dai bikinh giang thich phat dao y nghia chu dai bikinh phat chu dai bilểlien hoalinh ung khi tri tung chu dai biloi bai chu dai biloi chu nguyen- chu dai bilợi ích của trì chú đại biloi ich cua viec toa thien, tri chu dai biloi phat nguyen trong nghi thuc tung chu dai bilotusmắtmau quan am bo tatMẹme quan amme quan the ammuoi phuong chu phatMuốnmuon giau co tung tri dai bimuon tai bai nhac chu dai bimuốn thành công mọi mong cầu thì tụng thần chúnamnam mônam ngu tri kinh chu dai bi co duoc khongngạ quỷnghe chú đại bi có công đức gìnghe kinh chu dai binghe nghi thuc tung kinh chu dai binghi quỹ hành trì nghi thứcnghi thu tri tung chu dai binghi thứcnghi thức bắt ấn trì chú đại binghi thuc chu dai binghi thuc chú đại bi tiếng việtnghi thuc dai bi thap chunghi thuc do niemnghi thuc doc chu dai binghi thức đại bi hồi hướng nhất là mẹ hiền quan thế âmnghi thuc hoi huong cong ducnghi thuc le tri chu dai binghi thuc ngoi tri chu dai binghi thuc niem chu dai binghi thuc sam dai chunghi thuc than chunghi thuc thap chunghi thuc tri chunghi thuc tri chu dai bi don giannghi thức trì chú đại binghi thuc tri ngu bo chunghi thuc tri niem chu dai binghi thuc tri niem kinh chunghi thỨc trÌ thẦn chÚnghi thuc tri tungnghi thuc tri tung chu dai binghi thuc tritung dai bi than chunghi thuc trong gdptnghi thuc tung chu dai binghi thuc tung chu dai bi tai nhanghi thức tụng kinhnghi thuc tung niem chu dai binghi thuc tung niem dai bi chunghi thuc tung tai gianghi thuc tung than chu lang nghiemnghi thuc tung than tru dai bi chua thai binhnghĩa chú đại binghia than chu dai binghithuc tri tung chu dai bingi thuc tri tung chu dai bingu lam quan amnguoinguon goc chu dai binguon goc cua chu dai binguyện đem công đức nàynhacnhac chu dai binhac dai bi chunhac y nghia bi bo danhgi thuc sinh hoat gia dinh phat tunhi thuc tri chu dai binhững câu chuyện linh ứng khi tụng trì chú lăng nghiêmnhung dieu ky dieu cua than chu dai binhững ngày kinh nguyệt có được tụng chú đại bi khôngniem chu dai biniem chu dai bi duoc giniem tin phat phap.comniết bànongphan van chu dai biphapamPhậtphat ba quan amphat ba quan the amphat ba quan the am bo tatphat giao bach y than chu y nghiaphật giáo thủ ấnphat giao voi an cua chu dai biphat giao y nghia cua kinh chu dai biphat me quan the amPhật Phápphat quan amphat quan am bo tatphat quan thẾ Âmphat quan the am bo tatphat tamphat toa hao quan o da latphat tuphật việt.comphat xưaphiền nãophim vi deo nghi thuc tri chu dai biphong sanhphuong phap hanh tri 42 thu nhanphuong phap tri chu dai bi hieu quaQuan Âmquan am bo tatquan Âm tỰ tẠiQuan Thế Âmquán thế Âm bồ tátquang amquy ysáchsensen hongsieng nang tri tung chu dai bisu hieu nghiem cua chu dai bisu loi lac cua tri tru dai bi hang ngaysuc manh cua tri chu dai biTâmtầm bồtaytay kiết ấn chú đại bitay phuong coi phatthần chúthan chu dai bi xuat tuongthần chú đại bithan chu phat cau phuocthan chu sam hoi cua quan the amthan tai da quangthan tai phat quangthần thôngthan thong khi tri chu mat tongthăngthanh cẢnh quÁn tỰ tẠi bỒ tÁt thủ ấnthay phat di da hien 2 lanthay thich chi thoat tung chu dai bithay thich phat dao giang y nghia chu dai biThích Cathich tri huethiềnthiền quánthiep 20/11 y nghiathơ chu dai bithoi gian chu dai bi hieu nghiemthủ ấn chu dai bithu an dai biThủ ấn Liên Hoathủ ấn phật giáothủ ấn trì chú đại bithuốctịnh pháp chơn ngôntinh pháp tam nghiệp chơn ngôn nghĩa là gì ?Trạitrăngtrì chútri chu 3 bien co nghia la 3 lan doctrì chú dai bitri chu dai bi hoi huong cong ductri chu dai bi va bat antri chu dai bi va cach bat natrì chú hồi hướngtri chu hoi huong cong ductri chu kinh dai bi sam phap va ngu bo chutrì chú liên hoa ấntri chu nhu ytri niem chu dai bi nghia the naotri tung chu dai bitri tung chu dai bi hieu quatri tung chu dai bi se duoc nhung gitri tung khoa sang chu dai bitri tung kinh cuu khotrì tụng kinh trú đại bi trọn bộtri tung than chu dai bitu và trì chútu.ng bao nhieu lần chu dai bitung chu dai bitung chu dai bi bao nhieu bientung chu dai bi bao nhieu lan mot ngay moi la dung ?tung chu dai bi bao nhieu lan?tung chu dai bi va bat antụng chú đại bi để làm gìtụng chú đại bi tiếng việttụng chú đại bi võ bá hântụng kinhtụng trìtung tri chu dai bitung tri chu dai bi 2009tung tri chu dai bi co nen an man khongứng dụng của chú đại bi trong đời sốngvi deo chu dai bi vo ta hanvi deo y nghia va nghi thuc tri chu dai biVõ Tá Hânvo tan y bo tatvượt quawebxá lợixem cach tri chu dai bixem chu dai bixem dai bi chuxem nghi thuc tung chu dai bixem niem chu dai bi toan baixin chia sẻy nghi cua chu dai biÝ nghĩay nghia an dai biy nghia bach y than chuý nghĩa bài chú đại biy nghia bai phap chu dai biy nghia chu dai biy nghia chu dai bi duc tamy nghia chu dai bi phan 1ý nghĩa chú đại biý nghĩa chú đại biý nghĩa chú đại bi tiếng việty nghia chu lang nghiemy nghia chu phamy nghia chu tamÝ nghĨa cỦa 5 biẾn chÚ ĐẠi biý nghĩa của chú đại biý nghĩa của chú đại bi và bài chúy nghia cua kinh chu dai biy nghia cua than chu dai biy nghia cua tu con bi cucý nghia cua viec niem chu dai biy nghia dai bi chuy nghia dai ducy nghia danh hieu va ban nguyen duc quan the amy nghia kinh chu dai biy nghia muoi gio demy nghia nam mo a di da phaty nghia nghi thucy nghia nghi thuc qua duongy nghia nghi thuc tri chuy nghia niem chu dai biy nghia niem danh bo tat nam mo dai tu dai biy nghia phat daný nghĩa ta bày nghia than chu dai biy nghia tri amý nghỉa trì chú đại biy nghia tung cau trong chu dai biy nghia tung chu dai biy nghia tung kinh chu dai biý nghĩa và hướng dẫn trì kinh chú đại biý nghĩa và mục đíchbài chú đại biy nghia va nghi thuc tri chu dai biy nghia viec tung chu dai biý ngĩa chu dai biy ngia chu triYoutubeyoutube chu dai bi luoc giai ht tin nghia dieuyoutube phap am giang phap.comyoutube than chu dai bi tieng hoayoutube y nghia chu dai bi thich thien thuayoutube y nghia chu dai bi thich tri thoat
menu