Vu Lan Thắng Hội

Tháng bảy mùa trăng em nhớ chăng ?
Bóng trăng lồng lộng giữa đêm rằm
Vu Lan Thắng Hội đến rồi nhé!
Bông trắng bông hồng cứ mỗi năm

Ơn cha nghĩa Mẹ tựa trời cao
Thương nhớ đầy vơi mãi dạt dào
Ơn Nước ơn Thầy ghi tấc dạ
Ơn sâu Tam Bảo dám quên nào

Chuyện xưa nghe kể Mục Kiền Liên
Thương nhớ không nguôi đấng Mẹ hiền
Dâng cúng bát cơm nơi địa ngục
Nhưng ôi! Hóa lửa, nghiệp tiền khiên

Lui về bạch hỏi đức Như Lai
Cung kính thành tâm dưới Phật đài
Phương pháp cao siêu hầu cứu Mẹ
Cúi xin Phật tổ dạy phen này

Vu Lan Thắng Hội giữa mùa trăng
Gió thoảng hương đưa ngập đạo tràng
Tăng chúng mười phương về tụ hội
Lời nguyền mãi mãi vẫn còn vang

Mẹ hiền thoát khỏi cảnh sầu đau
Pháp Phậ cao sâu thật nhiệm mầu
Khắc cốt ghi tâm lời Phật dạy
Vu Lan Thắng Hội mãi về sau.

Mùa Vu Lan PL.2551 – Đinh Hợi
Tâm Thường

(Trích Nguyệt San 65)

menu