[Video Clip] Lể đặt đá Đại trùng tu Diệu Giác Ni tự

[Video Clip] Lể đặt đá Đại trùng tu Diệu Giác Ni tự

Clip lể đặt đá đại trùng tu trú xứ Diệu Giác Ni Tự do Studio Thành Được thực hiện, mời ace cùng xem

http://www.youtube.com/v/Ihqt6l0fNnc?version=3&autoplay=true&hl=en_US

menu