Vè Lễ Đài Đản Sanh – Nguyên Lê

Lễ đài đản sanh trang nghiêm, hòanh tráng

Không quản mưa nắng dốc sức bỏ công

Ai cũng một lòng hướng về Phật đản

Niềm vui vô hạn, tinh tấn cúng dường

Tâm lòng ngát hương trong mùa sen nở

—————–

Oi! Ca Tỳ muôn thuở in đậm bóng Người

Bảy đóa sen tươi nâng niu gót ngọc

Chúng sanh khó nhọc trong bể luân hồi

Thị hiện của Người xua tan tăm tối

Ta bà mong đợi hóa kiếp quần sanh

—————–

Sen sáng bùn tanh, tỏa hương thơm ngát

Thập phương , tam thế thắm đượm đạo lành

Đức Phật Đản sanh, người người ca tụng

Từ bi, trí , dũng đạo pháp anh minh

Phật trong tâm mình, muôn đời giáng thế

—————–

Hôm nay quay về, quỳ dưới đài sen

Tự thắp tâm đèn vượt qua gian khó

An nhiên với khổ, tự tại với đời

Sen trắng sáng tươi, miệng cười hỷ xả

Trong con thật lạ, Xúc cảm Đản Sanh

Tay búp lòng thành cúng dường Phật Đản

—————–

Nguyên Lê – Trích Nguyệt San 52

menu