Vè Lễ Đài Đản Sanh

Lễ đài đản sanh trang nghiêm, hòanh tráng
Không quản mưa nắng dốc sức bỏ công
Ai cũng một lòng hướng về Phật đản
Niềm vui vô hạn, tinh tấn cúng dường
Tâm lòng ngát hương trong mùa sen nở

Oi! Ca Tỳ muôn thuở in đậm bóng Người
Bảy đóa sen tươi nâng niu gót ngọc
Chúng sanh khó nhọc trong bể luân hồi
Thị hiện của Người xua tan tăm tối
Ta bà mong đợi hóa kiếp quần sanh

Sen sáng bùn tanh, tỏa hương thơm ngát
Thập phương , tam thế thắm đượm đạo lành
Đức Phật Đản sanh, người người ca tụng
Từ bi, trí , dũng đạo pháp anh minh
Phật trong tâm mình, muôn đời giáng thế

Hôm nay quay về, quỳ dưới đài sen
Tự thắp tâm đèn vượt qua gian khó
An nhiên với khổ, tự tại với đời
Sen trắng sáng tươi, miệng cười hỷ xả
Trong con thật lạ, Xúc cảm Đản Sanh
Tay búp lòng thành cúng dường Phật Đản

Nguyên Lê

menu