Browsing: Chị Ơi

Chị Ơi
7

[Chị ơi] Ý nghĩa Hiệp Kỵ

Chị không rõ đơn vị nào đã tổ chức hiệp kị đầu tiên. Chỉ nhớ là năm 1973, Huynh trưởng các tỉnh về Đà Nẵng dự Đại hội GĐPT toàn quốc đã được nghe từ này qua cách giới thiệu đây

1 2