Vai trò của huynh trưởng Đời Sống Trại

Vai trò của huynh trưởng Đời Sống Trại

Ðể các ACE mình có thêm hiểu biết về vai trò của anh/chị huynh trưởng Ðời sống Trại  trong mỗi dịp Trại, Sen Trắng sẽ trích đăng lại từng đoản mục trong cuốn Ðời Sống Trại của huynh trưởng Nguyên Trừng. Hy vọng sẽ giúp cho ACE được thêm nhiều lợi ích trong vai trò của mình ở mỗi kỳ Trại.

menu