Tương quan khẩu nghiệp và Tứ chánh cần

Góc cảm nhận Phật Pháp :

Tứ chánh cần là một bài pháp hữu hiệu cho chúng ta tu tập một cách năng động tích cực qua việc khắc chế hay phát triển Thân Khẩu Ý hình thành nghiệp. Trong ba điều mà tạo nghiệp thì Khẩu là thường xuyên và dễ dàng nhất, vì lời nói đâu mất tiền mua nhưng lại dễ mất lòng người khác. Đã nói ra rồi thì hốt lại không kịp, và nếu có hốt lại được đi nữa thì cũng đã bị vấy bẩn rồi. Khẩu nghiệp hình thành bằng hai hành động “ Nói” và “ Không nói” sẽ tương đương với hai điều “làm” và hai điều “không” của Tứ chánh cần.
·    Nói gồm : Nội dung lời nói ( Nói cái gì ? )– Cường độ lời nói ( Nói như thế nào ? )  & Tâm lời nói ( Ý định, tâm lý ra sao ? )
–    Một lời nói mà qua đó có ý tốt nhằm xây dựng người khác, hay một lời nói mà có ý thức động viên an ủi người khác…thì hãy nói đi, đừng chờ chi thời gian qua đi không còn ý nghĩa nữa. Với một cái Tâm ý tốt như vậy trong từng lời nói thì đó là một hành động tốt thì hãy tiếp tục đi, bởi vì sự tiếp tục  đó chính là sự gieo trồng chánh nghiệp. Cho nên ông bà có nói rằng “ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” để cho chính chúng ta suy nghĩ thật kỹ với những gì mình nói ra làm sao cho nó phù hợp tâm lý và nhất là hợp tình hợp lý . Thái độ nói ôn hòa điềm đạm sẽ làm tăng thêm uy tín cho người nói, gây dựng được một thiện cảm để người ta muốn nghe. Cuối cùng cái cốt lõi là ý thức của ta qua lời nói sẽ gây người nghe một cảm nhận, ý niệm qua lời nói của ta. Nói như vậy thì sợ gì người khác không nghe. Cứ tấn tu như vậy thì sẽ hình thành nên một hình ảnh đẹp, phẩm chất rất tốt trong mọi việc thương thuyết thường ngày.
·    Không nói: sẽ bằng sự lắng nghe, cho nên nó vẫn là một hoạt động dù không nói. Nghe ở đây là nghe tất cả, nhất là phải tập nghe những điều trái khoáy khó nghe.
–    Sẽ không nói những gì gây đau khổ phiền não cho người và cho mình và đã lỡ nói rồi thì đừng nói nữa là cách tốt nhất để không nói bất chánh. Cũng giống như gieo trồng vậy, những lời nói hay thì người khác nhận, những lời nói không hay thì chính mình nhận lấy mà thôi. Chủ đích của nói là có người nghe, mà người ta không muốn nghe thì chính mình tự nghe lấy vậy. Ong bà cũng thường hay nói rằng “ Lời ngay hay chói tai” đó là sự cảm nhận của người nghe, còn đối với người nói thì đã có “lời ngay” rồi mà còn “ nói ngay” nữa với những cách nói tâm lý thì ai lại không muốn nghe, càng tốt hơn chứ sao.
·    Tập nghe “ chói tai” để quán thấy vô chấp và tập nói “ Ai ngữ” để nhiếp phục tâm là con đường chánh pháp tu tập khẩu ngữ, hành trì tứ chánh hữu hiệu nhất về phương diện tạo khẩu nghiệp. Không phải dễ nhưng chắc chắn làm được…có phải vậy không?

Phước Nhẫn

menu