Tưởng Niệm

NHỚ BÁC TÂM MINH SÁNG LẬP VIÊN,
MÃI tưởng ơn cao Bác đắp bồi.
BÁC đi sự nghiệp còn lưu dấu,
TÂM huệ tròn đầy hạnh rộng sâu.
MINH cảnh đẩy đưa người đến đạo,
LÊ gia hãnh diện với đời sau.
ĐÌNH Dương, anh – xả thân vì nước,
THÁM xứng môn đồ Đức Như Lai.
NGƯỜI nay ngưỡng mộ người đi trước,
SÁNG chói muôn đời nhân cách ai?
LẬP dựng tinh thần tu học Phật,
GIA sản cúng dường cho sách kinh.
ĐÌNH Duyên – trai trưởng theo lời Phật,
PHẬT pháp thấm nhuần noi bước cha.
TỬ sinh được mất nào chi sá,
VIỆT NAM an lạc thoả dạ con.

Lam Thanh

Bài Hát: Ánh Sáng Tâm Minh

(lời bài hát: Trang nhà GĐPT Thế Giới)

menu