[Trò chơi] Vị Phật tương lai

Người điều khiển mở đầu trò chơi bằng cách nói lớn: “Sen búp tặng người một vị phật tương lai”.

Mọi người trong vòng tròn hỏi lại “Ai? Ai?”.

Người điều khiển giới thiệu một người nào đó trong vòng.

Người điều khiển tìm cách pha trò bằng cách giới thiệu những thành tích xuất sắc có thật hoặc tưởng tượng trước khi nói tên người nào đó.

Người được chỉ bước ra khỏi vòng chấp tay chào: “A Di Ðà Phật” với người điều khiển trong khi mọi người trong vòng vỗ tay thật mạnh để chào mừng.

Người được giới thiệu phải nói một câu pháp để khai thị .Nếu nói đúng chánh pháp tất cả mọi người chấp tay và hát “Nam mô Sangagia”.

Nếu nói sai tất cả hô to “Ma Vương, Ma Vương”. Người bị làm Ma Vương phải chạy một vòng để sám hối.

Trò chơi tiếp tục do người điều khiển, hoặc người được chỉ thế vai trò của người điều khiển lặp lại từ đầu.

menu