Thuyền và bến

Thuyền và bến

Thuyền tâm mãi đậu bên bờ vắng

Mờ ảo sương khuya ướt bến chờ

Bởi đâu, ai nỡ ! Vùi hương nắng

Chỉ đợi đêm về đón trăng mơ

***

Nhở lẽ trăng đi buồn quay quắt !???

Có hay hương nắng cũng nên thơ

Cứ để thuyền Tâm rời bến vắng

Chẳng còn lặng lẽ chẳng bơ vơ !

HGT

menu