[Thơ] Dũng Nhẫn – Nguyên Lê

[Thơ] Dũng Nhẫn – Nguyên Lê

Dung Nhan

Dũng ở sa trường chẳng sợ chi

Dũng khắc gian nan có sá gì

Dũng trụ tâm can chẳng khuất phục

Dũng đượm nhẫn nhục bất năng suy

 –

Sa trường đấy chốn chạm hiểm nguy

Vào sinh ra tử mạng thấm chi

Chiến tranh dũng khí và sân hận

Một mất một còn tận triệt nhau

Chướng duyên nghịch cảnh phải dễ đâu

Vượt qua tất cả bạc mái đầu

Như lái con tàu qua biển lớn

Sóng to, gió lớn có ngán đâu

 –

Chính trực, trong đầu luôn trong sáng

Thiệt lửa thử vàng cứ bang bang

Mặc cho ngoài đàng và thế thái

Bản ngã tự đại cứ phang phang

Chữ Nhẫn muôn ngàn đời ca tụng

Nhẫn biến sa trường súng thành hoa

Nhẫn trầm trong khổ để vượt qua

Nhẫn chế ngự Ngã cho nhà yên ổn

 –

Dũng trong Nhẫn ôn tồn khẩu ngữ

Dũng trong Tâm giữ Nhẫn nhất như

Dũng trong Trí vẫn từ chữ Nhẫn

Nhẫn phải cùng tận, Dũng bất năng suy

 –

Nguyên Lê

menu