Thành Kính Tri Ân

THÀNH KÍNH TRI ÂN

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát

GĐPT Đức Tâm chúng con chúng tôi xin thành kính tri ân:

Ni Sư Trụ trì, Sư cô Cố Vấn Giáo Hạnh cùng quý Ni Chúng Diệu Giác Ni tự
Quý Bác trong Ban Hộ Niệm Đạo Tràng Diệu Giác
Quý anh chị trong BHD Gia Định
Quý anh chị HT, đoàn sinh các đơn vị bạn trực thuộc BHD Gia Định

Thầy và quý Ni chúng đã thùy từ lân mẫn hoan hỷ chủ Lễ cầu an
Quý Bác, anh chị em đã về dự lễ đồng tâm hiệp lực nguyện cầu cho :

Bác Gia Trưởng GĐPT Đức Tâm:
DIỆU QUANG – CAO THỊ LIÊN MINH
Được mau chóng bình phục

Chắc chắn với một nguyện lực to lớn như vậy từ những trái tim đại từ, sức khỏe BGT chúng con nhất định sẽ hồi phục nhanh chóng.

Chúng con nguyện hồng ân Tam Bảo hộ trì cho Ni sư trụ trì, Sư cô CVGH và quý Ni chúng Diệu Giác, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và thêm một hạ lạp viên thành.

Chúng tôi kính chúc quý Bác trong ban hộ niệm, quý anh chị trong BHD Gia Định, quý anh chị em HT đoàn sinh luôn luôn tinh tấn và mọi phật sự viên mãn

Một lần nữa xin thành kính tri ân

GĐPT. Đức Tâm

menu