Tag "Thế Tôn"

Thế Tôn báo hiếu Phụ Vương

access_time02/08/2011

Thích Phước Sơn —o0o— Đức vua nước Xá Di là Tịnh Phạn, từng dùng chính pháp làm phương châm cai trị, lấy nhân nghĩa đạo

menu