Tag "Thành Đạo"

Những lời dạy của Ðức Phật có liên quan về bốn thánh tích

access_time01/09/2011

4 Thánh tích:Nơi Bồ Tát đản sanh, Nơi Ðức Phật thành đạo, Nơi Ðức Phật chuyển pháp luân, Nơi Ðức Phật nhập Niết Bàn, Ðức

Thành đạo – Nguyên Hoàn

access_time12/01/2011

Trong quá trình thuyết giáo lợi sanh suốt 49 năm để hoàn thành cuộc hành trình chân lý Tự Giác – Giác Tha – Giác

Đôi Nét Về Tam Minh Trong Đêm Thành Đạo

access_time09/06/2010

Tác Giả: Huệ Tịch – Nguồn: http://kyvientrungnghia.com/vi —————————- 1. Khái niệm: Tam Minh, tức ba Trí Minh. Ở chư Phật gọi là Tam Đạt, còn

menu