Tag "Lễ truyền đăng"

Lễ truyền đăng Liên trại A Dục 20 – Lộc Uyển 27 – BHD Gia Định

access_time13/11/2012

Nguyện tiếp nối mạng mạch của tổ chức, một dạ sắc son với lý tưởng đã tôn thờ. Các Huynh trưởng trại sinh đã dõng mãnh phát nguyện thọ nhận vô tận đăng...

menu