Film về Ngài Địa Tạng

BBT xin giới thiệu những đoạn Film Truyện tranh về Ngài Địa Tạng Vương (giọng đọc tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng),

============


TRUYỆN TRANH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

(Nguồn http://thuvienphathoc.blogspot.com)PHẦN 1

PHẦN 3

PHẦN 4

PHẦN 5

PHẦN 6

PHẦN 7

PHẦN 8

PHẦN 9

PHẦN 10

PHẦN 11

PHẦN 12

PHẦN 13

PHẦN 14

PHẦN 15

PHẦN 16

Nguồn http://thuvienphathoc.blogspot.com

menu