Film về Ngài Địa Tạng

BBT xin giới thiệu những đoạn Film Truyện tranh về Ngài Địa Tạng Vương (giọng đọc tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng),

============


TRUYỆN TRANH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

(Nguồn http://thuvienphathoc.blogspot.com)PHẦN 1

http://www.youtube.com/v/mfYSxc3v59A&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

PHẦN 3

http://www.youtube.com/v/5U1cZRpfDlg&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

PHẦN 4

http://www.youtube.com/v/ddmpqHzgtQc&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

PHẦN 5

http://www.youtube.com/v/lZHp9FywpuU&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

PHẦN 6

http://www.youtube.com/v/cyJQ1oyf4OA&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

PHẦN 7

http://www.youtube.com/v/bpW68dATZTk&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

PHẦN 8

http://www.youtube.com/v/dN0R4XBQZ_g&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

PHẦN 9

http://www.youtube.com/v/f4qYHkUQAKE&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

PHẦN 10

http://www.youtube.com/v/PCTPFKm10Ow&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

PHẦN 11

http://www.youtube.com/v/v5SvYGtFvWQ&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

PHẦN 12

http://www.youtube.com/v/9f4UOdhKFR0&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

PHẦN 13

http://www.youtube.com/v/SaRVDIKs8YY&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

PHẦN 14

http://www.youtube.com/v/DQHo5K19-jU&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

PHẦN 15

http://www.youtube.com/v/1nJdahWmV14&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

PHẦN 16

http://www.youtube.com/v/YadCMhkZjrE&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

Nguồn http://thuvienphathoc.blogspot.com

menu