Quán chiếu

Thị chư pháp không tướng
Tướng chân thật tuyệt luân
Có gì dơ cấu nhiễm
Sanh diệt, dị, hữu, không
***
Tướng không chơn thiệt tướng
Tướng có tướng giả huyền
Có chi trong giả tướng
Mà dính mắc_đảo điên

Phải chăng pháp không tướng
Không tướng sao định hình
Cái định hình được tướng
Cái đó chính tướng không
***
Cái khả năng định được
Cái đó mới thường còn
Cái bị định hạn cuộc
Chỉ vô thường mong manh
***
Phải nhìn ra tướng mộng
Để thấy rỏ tướng không
Biết duyên sanh là vọng
Mới thấy tướng thật chân
***
Nguyên Hoàn

Trích Nguyệt San 47

menu