Pháp thoại – Nguyên Hoàn

Tay nào ngươi làm bẩn,

Tay nào ngươi thắp nhang

Có thay tay theo việc

Sao ngươi lại động tâm.

***

Pháp là pháp tự nhiên

Tự nhiên hành các pháp

Mắc chi lòng vướng bận

Để phải làm luỵ phiền.

***

Như hằng ngày phải ăn

Tự nấu ngồi ăn vậy

Không buồn phiền ngon dở

Có gì vướng bận chăng.

***

Tâm, an tâm là thế

Cả thế giới là tâm

Tâm bao trùm tất cả

Có gì mà chẳng an…

Nguyên Hoàn.

(Trích  Nguyệt  San 45)

menu