Pháp hội đầu tiên của đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 dành riêng cho người Việt Nam

Pháp hội đầu tiên của đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 dành riêng cho người Việt Nam

Vào ngày 28 – 29/06/2011 tại Dharamsala đã diễn ra pháp hội đầu tiên của đức Đạt Lai Lạt Ma dành riêng cho người Việt Nam. Đây là pháp hồi đầu tiên của Ngài thuyết giảng cho người Việt ở Việt Nam tại trú xứ của Ngài.

Chương trình Pháp hội ngày 28 – 29/06/2011 gồm có:

1. Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng về chủ đề “Xưng Tán Duyên Khởi” của Lama Tsongkhapa (1357 – 1419) vị tổ khai sơn phái Gelug, một vị Đại sư vĩ đại của Phật giáo Kim Cang Thừa.

2. Lễ truyền quán đảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và khẩu truyền câu thần chú “Om Mani Padme Hum” trực tiếp từ kim khẩu của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14.

3. Lễ Cầu Trường Thọ cho đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 do Phật tử Đạo tràng Liên Hoa Tuyết thỉnh cầu.

Toàn bộ kinh phí đăng cai tổ chức Pháp hội đã được Phật tử Đạo tràng Liên Hoa Tuyết phát tâm cúng dường.

Xin giới thiệu chùm hình ảnh về sự kiện này:

 

menu