Mừng Chu Niên GĐPT Đức Tâm

Chu niên mười chín về rồi
Mừng thêm tuổi đạo, tuổi đời chín lên
Cùng nhau tu học thường xuyên
Dũa mài ngũ hạnh sáng viên ngọc lòng


Chu niên hoa nở từ trong
Ngàn tay thắp nến kết vòng từ ân
Mỗi năm kỷ niệm một lần
Mỗi năm cánh cữa xoay vần thời gian


Đức Tâm thêm tuổi, sang trang
Vòng dây thân ái kết ngàn cánh tay…
Minh Đạo

menu