Mùa Dũng

Mùa Dũng sắp về lắm chuyện vui

Chung lưng góp sức sẻ ngọt bùi

Cổng trại, trại sàn. Ôi ! Lắm mối

Cưa cưa, cột cột… thế mà vui

Cột cờ mẫu dựng không chân đứng

Văn nghệ hà ha, trống vỗ đùi

Mùa Dũng năm nay chắc hoàng tráng

Đại ngàn rung chuyển đón tin vui

Minh Đạo

Tác giả đang "cưa cưa cột cột"

menu