Lời kinh trên biển – Thích Thái Hòa

Hoá thân làm một cuộc chơi
Xa nguồn vế tận biển khơi một mình
Ta ngồi giữa biển chép kinh
Để xem gió động sóng tình ra sao
Biển tình sóng dợn càng cao
Thì kinh ta chép là sao soi đuờng
Sóng tình dào dạt biển thương
Thì kinh ta chép soi đường vô minh
Sóng tình càng diệt càng sinh
Thì kinh ta chép lung linh nghĩa mầu
Kinh ta không để nguyện cầu
Kinh ta là để trải màu áo thương
Mai kia chung cuộc vô thường
Thì ta về lại trên nguồn tuệ xưa.

  • Theo Đạo Phật Ngày Nay
menu