Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 12 tại Tu Viện Quảng Đức, Úc châu

Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 12 tại Tu Viện Quảng Đức, Úc châu

Hình ảnh lể khai mạc khóa an cư được trích đăng lại từ trang nhà GĐPT Thế Giới, mời ace cùng xem:TT Hóa Chủ Thích Tâm Phương


HT Thiền Chủ Thích Như Huệ


Phật tử tác bạch tùng hạ


HT Chứng Minh Thích Huyền Tôn ban đạo từ


Kiết giới trường


Đối thú an cư


Đối thú an cư

menu