Lể Cầu An cho Bác vào 19h ngày 11/06

THÔNG BÁO

Vào 19h, ngày 11/06/2010, tại trú xứ Diệu Giác Ni tự, chư Tăng Ni sẽ tổ buổi lể cầu an cho Bác Gia Trưởng

Mọi người mặc áo tràng, nếu không có thì mặc đồng phục

Mong các anh chị em có mặt đúng giờ, hiệp tâm hiệp lực cầu an cho Bác mau chóng bình phục

Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật

menu