Đón Vu lan, kỷ niệm Chu Niên

ĐÓN  mùa hoan hỉ trở về,
MỪNG  ngày chư tăng tự tứ
VU  vơ lạc bước đài sen
LAN toả mùi hương thanh khiết.
HIẾU  kính ông bà cha mẹ
HẠNH  ấy anh chị nhắc hoài
GIA  an giúp xã hội bền
ĐÌNH  ngay bao điều xấu ác
PHẬT  đạo từ chính tâm ta
TỬ  tôn cháu con ra sức.
ĐỨC  tài ngày ngày rèn luyện
TÂM  chánh vững vàng trung kiên
KỶ  cương gia đình gìn giữ
NIỆM  niệm an lạc muôn nơi.
ĐỆ  tử ân sâu nguyện báo
NHỊ  thừa đi đến nhất thừa
THẬP  thiện một dạ chuyên tu
CHU  toàn việc nhà, việc đạo
NIÊN viễn vượt thoát sông mê.

Oanh Tỷ Muội

menu