Đến Chùa Mùa An Cư

Mùa mưa, mùa an cư
Chư Tăng – Ni vào hạ
Lời giảng pháp âm vang
Chùa sáng rực y vàng.

Cửa giảng đường rộng mở
Người tín tâm mừng vui
Hương từ như lan tỏa
Vi diệu lý nhiệm mầu.

Đến chùa mùa an cư
Em áo lam tin Phật
Xin góp phần hộ pháp
Tay chắp tròn búp sen.

Đến chùa mùa an cư
Hãy cùng nhau tu học
Thực hành hạnh buông bỏ
Nguyện an lạc thân tâm.

Oanh Lam

Trích Nguyệt San 53

menu