Đêm Vô Tận Đăng

Đêm nay thọ nhận Vô Tận Đăng

Ngọn lửa Lam thiêng phút trào dâng

Cảm xúc nỗi niềm sao khó tả

Tay xiết trao nhau một tinh thần

Cơ đồ truyền thừa qua màu áo

Thời gian vẫn giữ trọn tâm cao

Bao lớp đàn anh đà nằm xuống

Thắm sử đàn em  bắt ấn chào


Một lòng phụng sự lý tưởng Lam

Xiển dương đạo pháp từ chánh tâm

Mở lối thuyền đời ươm mầm sống

Lời Anh vẫn mãi cùng núi sông

Thời khắc tịch mịch vừa sang canh

Quỳ trước Tam Bảo trì Lăng Nghiêm

Nguyện làm con tằm chăm tơ nhả

Dệt nên ước vọng , hướng Phật Đà

Lời thề huynh trưởng dạ khắc ghi

Đưa lửa vào tim bao nghĩ suy

Vai này từ nay đôi quang gánh

Mang nặng nghĩa tình thắm thời gian

Ngày mai chân trời sáng hay không

Hiện tại đàn em ngóng chờ trông

Anh sáng Tâm Đăng cháy vô tận

Soi sáng sử Lam đẹp muôn phần

Đêm nay khơi sáng lửa từ tâm

Ngọn lửa tryền trao qua tháng năm

Lý tưởng tryền thừa in tâm khảm

Bình minh vẫn sáng dẫu thăng trầm

Đêm nay truyền ngọn Vô tận Đăng…

Nguyên Lê

menu