Cúng Dường Phật Đản – Lam Thanh

Gia đình Đức Tâm cúng dường Phật Đản

Đình chỉ ngay những cuộc vui chơi

Phật tâm mở rộng cao vời

Tử sinh bệnh lão bao đời ai mang?

Đức có luyện tài kia mới phát

Tâm có bền chí mới đạt thành

Cúng hương, hoa, trái, đèn, trầm

Dường đem trọn vẹn chơn tâm tỏ bày.

Phật thị hiện, chúng sanh thôi khổ,

Đản sanh ngày hội lớn nơi nơi

Phật pháp đến với mọi nhà

Lịch tây cùng với lịch ta ghi ngày:

2547 hôm nay rạng ngời.

Lam Thanh

(NS19. Đức Tâm-Mùa Phật Đản PL:2547)

menu