Cực Lạc Là Đây

Cực Lạc đây rồi này bạn ơi!

Tây phương cảnh giới chẳng xa xôi

Mười muôn ức Phật đâu ngăn cách

Bất động tâm thành  đến được thôi

Cực lạc là đây hãy sống vui

A Di Đà Phật nét nhuần tươi

Sớm hôm đi đứng thường tâm niệm

Sen nở sẵn dành đã có nơi

Pháp môn niệm Phật pháp sâu xa

Phố thị thôn quê khắp mọi nhà

Tu niệm người người luôn phấn khích

Hoa sen chín phẩm đón chờ ta

Đừng tìm Cực Lạc ở đâu xa

Sáu chữ tâm tâm niệm Di Đà

Một lòng chuyên nhất không động niệm

Mới hay Cực Lạc giữa Ta Bà.-

Tâm Thường

menu