[Chùa Hoằng Pháp] Lễ thế phát xuất gia đợt 1 năm 2011

[Chùa Hoằng Pháp] Lễ thế phát xuất gia đợt 1 năm 2011
Sáng 10/07/2011 (nhằm ngày 10/6 năm Tân Mão), trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, chùa Hoằng Pháp đã tổ chức lễ thế phát xuất gia đầu tiên trong năm cho 12 thiện nam.

Ngoài những nghi lễ thông thường cho một buổi thế phát, các thiện nam này đã được nghe Thượng tọa trụ trì – Thích Chân Tính nêu  ý nghĩa cũng như những khó khăn khi lựa chọn con đường theo đấng Thiện Thệ một cách ngắn gọn và súc tích.
Để được xuất gia các chú này phải tập sự tại chùa 6 tháng, và qua một kì khảo kinh gồm: Lăng Nghiêm thập chú, Di-đà, Tám điều, Từ tâm và nghi thức sử dụng chuông mõ. Tuy nhiên đó mới chỉ là bước đầu trên con đường trở thành sứ giả của Như Lai. Vậy nên, ngay trong buổi thế phát, Thượng tọa trụ trì đã nhấn mạnh xuất gia là ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, và cuối cùng là ra khỏi ba cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Tuy nhiên nền tảng để có thể ra khỏi những nhà này đó là giới đức, vì từ giới sinh định, từ định có tuệ. Đó cũng là con đường mà bao người đã vượt qua để trở thành một Tỷ-kheo chân chính.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi thế phát xuất gia:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menu