Bài ca Ca Diếp

Bài ca Ca Diếp

Ngài Ma Ha Ca Diếp

Ngọn lửa muôn đời

Cho giới luật nghiêm minh

Sáng trong ánh đạo,rạng trời mây

Chúng con , huynh trưởng về đây

Noi gương ngài Ca Diếp

Anh em sum vầy, lửa hồng tâm

Góp vào cho lửa thiêng bùng cháy

Ngài Ma Ha Ca Diếp

Ngọn lửa sáng trong

Lắng nghe tiếng lòng

Chung tay xây dựng

Chân dung huynh trưởng

Trí tuệ và tình thương

Ngài Ma Ha Ca Diếp

Ngài Ma Ha Ca Diếp

Kỷ niệm trại Ca Diếp 1 / 2008
Nguyên Lê

 

menu