Bài 2: Làm Quen với Guitar

Bài 2: Làm Quen với Guitar

Xem lại phần 1: Nhạc lý cơ bản – các khái niệm

I. Cấu tạo

 1. Headstock (đầu đàn)
 2. Nut (lược đàn)
 3. Machine heads (bộ trục lên dây đàn hoặc những chốt chỉnh dây)
 4. Frets (những phím đàn)
 5. Truss rod
 6. Inlays (khảm, dát)
 7. Neck (cần đàn)
 8. Heel (acoustic or Spanish), neckjoint (electric)
 9. Body (thân đàn)
 10. Pickups (bộ phận cảm ứng âm thanh)
 11. Electronics (điện tử)
 12. Bridge (ngựa đàn)
 13. Pickguard
 14. Back (mặt sau)
 15. Soundboard (top)
 16. Body sides (ribs)
 17. Sound hole, with rosette inlay (lỗ thoát âm)
 18. Strings (những dây đàn)
 19. Saddle (lưng ngựa đàn)
 20. Fretboard or fingerboard (bàn phím)

Tải Về Bài 2: Lý Thuyết – GuiTar

menu