Ba chất liệu của Người làm Huynh Trưởng GĐPTVN

Ba chất liệu của Người làm Huynh Trưởng GĐPTVN

( Pháp thoại H.T Thái Hòa giảng trong Đại hội Huynh Trưởng GĐPTVN toàn quốc ngày 13/10/2012 tại Tu Viện Quảng Đức, quận Thủ Đức, T.P H.C.M)

Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức trong Hội đồng chứng minh Tăng già và chư tôn đức trong Ban Thường Trực Cố vấn giáo hạnh Gia Đình Phật Tử Việt nam
Kính thưa tất cả các anh chị em, đại biểu Gia đình Phật tử Việt nam toàn quốc về dự Đại hội của Gia đình Phật tử Việt nam hôm nay.

Nhân đại hội này, chúng tôi xin thay mặt chư tôn đức hiện tiền chia sẻ những khó khăn với tất cả các anh chị em từ địa phương đến trung ương. Tất cả quý vị đã vượt qua được các khó khăn để đến tham dự kỳ đại hội Phật giáo toàn quốc này.


Bây giờ tôi xin chia sẻ với tất cả các anh chị em 3 điểm sau đây:

1. Chất liệu hòa hợp

Ai đến tham dự Đại hội này đều mang hoài bão chung là xây dựng, duy trì và phát triển tổ chức Gia đình Phật tử nhằm hộ đạo, giúp đời, và đào tạo đội ngũ thanh thiếu niên thành những người Phật tử chân chính trong tinh thần của Phật giáo.
Vì vậy tôi mong các anh chị em mang tinh thần hòa hợp để đối xử với nhau.

2. Chất liệu thanh tịnh

Các anh chị em phải đem chất liệu thanh tịnh để đóng góp cho tổ chức Gia đình Phật tử chúng ta. Thanh tịnh nghĩa là phải giữ đúng nội quy, quy chế của tổ chức Gia đình Phật tử Việt nam, phải giữ tâm tôn kính đối với Tam Bảo, phải giữ giới và các điều đã thọ trì.
Do đó chúng ta làm gì, nói gì, nghĩ gì đều nhắm hướng tới duy trì tổ chức Gia đình Phật tử tồn tại một cách có ý nghĩa và nhằm làm Đại hội được thành công tốt đẹp.

3. Chất liệu thương yêu

Vì nhờ có thương yêu mà chúng ta có thể hy sinh cho nhau, có thể che chở cho nhau, thông cảm những khó khăn cho nhau

Đây là 3 chất liệu cần phải có của tổ chức Gia đình Phật tử Việt nam.
Gia đình Phật tử không phải là tổ chức của những người già hay chỉ có trẻ tuổi, mà là tổ chức của những người Phật tử có đầy đủ 3 chất liệu: Hòa hợp, thanh tịnh, thương yêu.

Do đó, tôi mong các anh chị em nên thể hiện 3 chất liệu này thành hiện thực ngay từ bây giờ để giúp đại hội bầu ra ban nhân sự mới cho nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Mong tổ chức Gia đình Phật tử Việt nam luôn giữ được 3 chất liệu: Hòa hợp, thanh tịnh, và thương yêu ngay tử bây giờ và đi mãi với thời gian để duy trì tổ chức Gia đình Phật tử Việt nam một cách có ý nghĩa là giúp đời và hộ đạo để đạo pháp trường tồn mãi với thời gian.

Thích Thái Hòa – Theo Thư Viện Cổ Pháp

menu