Ánh trăng rằm bất diệt – Minh Đạo

Rằm tháng tư, ánh trăng sao vời vợi

Soi xuống trần gian, trăng soi sáng cả cuộc đời

Mừng đức Thế Tôn bước chân vào dục giới

Đem phép  màu ngài độ khắp quầng sanh

Vui mừng thay, cả đất trời rung chuyển

Mưa hoa thơm chúc tụng của chư Thiên

Hoa Ưu  Đàm ba ngàn năm một lần hé nở

Khắp nhân gian vui rộn báo  điềm lành

Trăng rằm tháng tư, Ôi! Ánh trăng huyền diệu

Đem cho nhân sinh thoát khỏi kiếp vô thường

Đem cho nhân loại  tình thương và hơi ấm

Đem  bất diệt đi vào lòng sinh diệt

Thuyền Bát Nhã mang từ bi trí tuệ

Đưa “ Tâm” về cội gốc chân như

Biết thật ảo của kiếp người phiền lụy

Biết cho đi và nhận lại những gì

Minh Đạo

menu