An Cư Kiết Hạ – Mặc Giang


An Cư Kiết Hạ mỗi hàng năm

Pháp Phật chế ra nhất nhất hoằng

Bất luận Nam Truyền hay Bắc Hệ

Giới trường tổ chức thật trang nghiêm

———-

Phật sự từng nơi dù thiểu đa

Một khi Trường Hạ được ban ra

Tăng Ni lớn nhỏ đồng câu hội

Sách tấn tựa nương Bóng Phật Đà

———-

Chẳng khác như thời Phật tại thế

Chia nhau hành đạo khắp muôn phương

An Cư ba tháng trong Mùa Hạ

Tất cả đồng câu tại Giới Trường

———-

Dưới bóng từ nghiêm rợp đạo vàng

Một màu hoại sắc hợp hòa mang

Thân tâm thúc liễm cho nghiêm túc

Giới đức trao dồi tự chỉnh trang

———-

“Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời thường an lành

Tất cả các thời đều an lành

Xin Đức Từ Bi thường gia hộ”

———-

Gia hộ chúng con nuơng Phật ân

Trao dồi nội lực cho chuyên cần

Mang đi trang trải đường du hóa

Bát chánh tôn thờ nguyện dấn thân

———-

Tùy duyên bất biến nguyện viên thành

Bất biến tùy duyên hạnh kỷ canh

Vì Khổ, nguyện lên đường cứu khổ

Đạo Vàng chuyên chở khắp quần sanh

———-

Ba tháng An Cư thật nhiệm mầu

Ba rừng giáo lý thấm thâm sâu

Tương chao dưa muối nâu sồng nhuận

Chuông mõ thanh tao, kệ gối đầu

———-

Vàng thật phải cần luyện lửa nung

Con đường Tứ Thánh lại cao hơn

Trần gian không lấy gì so sánh

Siêu tuyệt trinh nguyên Ánh Đạo Vàng

———-

Cảm cơ tâm niệm Mùa An Cư

Đạo pháp truyền lưu đâu dễ ư

Muốn được trường tồn hằng tấn phát

Vô, vốn thường chơn mới hữu dư

———-

Ba tháng An Cư tại Giới trường

Đoan nghiêm diện mạo, tướng đường đường

Oai nghi tế hạnh châu viên thể

Mới xứng làm con của Pháp Vương

———-

Tăng Ni, trưởng tử Đức Như Lai

Gương sáng điểm tô bóng Phật đài

Chiếu diệu hào quang soi pháp giới

Tam thừa nhị đế pháp môn khai.

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

menu