Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Quan Âm – 19/02,19/06,19/09


Hằng năm Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm

thật trang nghiêm vào các ngày: 19/02, 19/06 và 19/09 đều theo âm lịch.

Nhưng đa phần chỉ biết suông là lễ vía Quán thế Âm thế thôi!

Thực ra trong Thiền môn nhật tụng cổ xưa đã ghi rõ:

Ngày 19/02 là vía Quán thế Âm Đản Sanh.
Ngày 19/06 là vía Quán thế Âm Thành Đạo.
Ngày 19/09 là vía Quán thế Âm Xuất Gia.

Mong rằng bài viết này sẽ đem đến cho quý độc giả niềm tin chân chính và thành khẩn,

luôn luôn tưởng niệm đến danh hiệu Quán thế Âm Bồ tát để được giao cảm hằng thường với Bồ tát,

dù tai họa đến đâu Hữu Cầu Tắc Ứng.

Hãy chánh tín, lời nói của Chư Phật không bao giờ hư dối.

===============

Thứ 3, ngày 26.10  nhằm ngày 19/09 là ngày Vía Quan Thế Âm

Nếu được, mọi người hãy giữ trại tịnh trong ngày này nhé

———-

Bài viết khác nên xem:

Sự Tích Ngài Quan Thế Âm và 12 Đại Nguyện của Ngài

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh – Phẩm Phổ Môn

Nghi thức trì tụng Kinh Phổ Môn để cầu an