GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

Trại Hạnh 2011 – GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Hanh2011_NhapTrai_01.jpg

Hanh2011_NhapTrai_02.jpg

Hanh2011_NhapTrai_03.jpg

Hanh2011_NhapTrai_04.jpg

Hanh2011_NhapTrai_05.jpg

Hanh2011_NhapTrai_06.jpg

Hanh2011_NhapTrai_07.jpg

Hanh2011_NhapTrai_08.jpg

Hanh2011_NhapTrai_09.jpg

Hanh2011_NhapTrai_10.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_01.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_02.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_03.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_04.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_05.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_06.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_07.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_08.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_09.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_10.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_11.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_12.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_13.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_14.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_15.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_16.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_17.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_18.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_19.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_20.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_21.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_22.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_23.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_24.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_25.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_26.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_27.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_28.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_29.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_30.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_31.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_32.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_33.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_34.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_35.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_36.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_37.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_38.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_39.jpg

Hanh2011_KhaiMacTrai_40.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_01.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_02.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_03.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_04.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_05.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_06.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_07.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_08.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_09.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_10.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_11.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_12.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_13.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_14.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_15.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_16.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_17.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_18.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_19.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_20.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_21.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_22.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_23.jpg

Hanh2011_TrienLamTrai_24.jpg